Em chịu thôi, hihi. Đi vài ngày thì được chứ dài ngày như họ thì bó tay.