có lý bác ơi, em cũng chơi 2470 đời 1 không vr đây

https://i.imgur.com/oUwKmxph.jpg