Xem xong Tropic này của các bác, chắc là phải đi rước 1 em về mất....... dư lày cần zì EOS cho chết nặng nữa nhỉ???