tuyệt vời ,đặc biệt là bức sao chổi,bầu trời như vỡ ra nhờ một cây bông lau điện