Trần Nguyễn Thế Vinh , đóng bên Nguyễn Vượng rất vui khi được gia nhập Hafoto