Cảm ơn bác chủ thới đi trước rút kinh nghiệm giúp anh em, mình đi sau sẽ hiểu và có lựa chon phù hợp hơn

tuy nhiên góp ý nhẹ về cách dùng từ Mẫu quốc.
wiki :
Chủ nghĩa thực dân là chính sách...