750D body về ngoại hình không khác 60D, công nghệ mới hơn, quay phim tiện hơn, 60D chip cũ lắm rồi. Săm 750D đi bác!