Em vẫn thường in ở Khánh Thủy thấy chất lượng ảnh khá tốt.
Nếu được bác cứ thử xem sao.
Thân