Ảnh đen trắng đời thường luôn có một cảm xúc đặc biệt.