ở ĐN thì có Trường Sơn và Anh Đức ( gần Trường Sơn ), nếu ảnh bác đã hài lòng vè màu sắc thì khi sang ảnh bác chú ý nói tiệm Lab không nên can thiệp vè màu sắc, vì các tiệm Lab này thường chạy màu...