Đã từng ở những nơi ọp ẹp như thế này và có những cảm xúc khá thân thuộc