Cách đây 2 hôm tôi có lập topic tương tự như thế này http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=159845
Đầy đủ thông tin về sản phẩm, người bán, sđt liên lạc, giá cả, cả thành phố HN đã chọn, ko...