Đến lúc vào làm việc và trải nghiệm thực tế thì người ta cảm thấy cái nào tốt hơn người ta sẽ dùng cái đó bạn. Mình chưa trải nghiệm, nhưng Medium format là dòng máy chuyên dùng cho ảnh thương mại -...