Mình dùng 56f1.2 rồi, còn 90f2 thì chưa có dịp.

56 ngon ở f1.2, rất nét. Tuy nhiên, hạn chế là lấy nét chậm; và dễ bị bụi vào.