E mới lây con d7100 về kèm theo thẻ nhớ 16gb
thẻ nhó 16gb thì còn khoãng 14.8gb / 1file RAW khoãng 30mb ===> thẻ chưa đc khoag 490file
e chỉ chụp file RAW ko, k sao lưu file jpg
vậy máy báo số...