Tôi nghĩ luật báo chí bảo vệ các bạn trong trường hợp này. Chỉ vì các bạn không muốn làm lớn chuyện nên người ta chỉ lẳng lặng sửa sai. Nếu các bạn yêu cầu mạnh mẽ thì họ có thể sẽ phải chính thức...