có cách nào mà người ta chụp mình cho ăn ảnh ko bác