Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ,
Người khôn, người đến chốn lao xao.

GIữa lúc dịch bệnh thế này làm được chuyến như bác thì hay quá :19: