Tự làm lấy đi bác. Lấy vải trắng bọc đầu đèn lại vẫn tản được mà.