mình đã bán , cám ơn mọi người ................................................................................................