Ai phôn của em là Ai phôn 7 màu hồng, mua hồi tháng 9 năm ngoái. Cho em úp ké ảnh vô topic này được hem? :D

Đi cafe đèn mờ mờ là toàn lấy iphone 7 ra chụp cho sáng. Ảnh chụp chầu cafe tối qua,...