để cuối tuần đi thực tập theo hướng dẫn của mấy bác
thanks all