từ giờ đến lúc đó em sẽ ráng kiếm đủ 50 bài, he he :D
tất nhiên là em sẽ không spam :P