Xin lỗi cho em hỏi ngoài lề một chút. Bác Tthach đang dùng tripod gì vậy?