Bác thích thì cứ nghiên cứu kỹ (thuật), tóm tắt thì thế này:
- Máy nó focus dựa vào contrast của vật bác muốn focus. Lấy máy nhắm focus vào bức tường trắng (đều) sẽ làm máy khó khăn vì nó không thấy...