Mình nghĩ có 2 cách để mod ngàm Contax sang ngàm P/K:

1. Mua/chế adapter của Leitax thì sẽ hoàn hảo, ngon lành.

2. Tự làm để có thể gắn vào máy Pentax và bắn được

- Mở mấy con ốc ở đuôi...