Hi a, a có thể cho e tham khảo xíu về việc mod ngàm CY sang ngàm PK ko ạ?