em tưởng là nhiều cô, có mỗi cô này trông như lão kute ý