Nó không đe dọa mà chỉ mở ra thêm cơ hội sáng tác cho mọi người thôi.