Đúng vậy bác. Chắc thành viên cũ cũng bận mà thành viên mới ít quá.