e thấy cái tấm đèn màu đen của bác là đẹp nhất rồi ...
chỉ có cái 3 đèn trên cùng hơi kì ... có lẽ nên thay nền đen cả catalogue để nổi lên ánh sáng của đèn chăng ? vì đèn chỉ đẹp khi đc thắp lên...