Thời gian tới em nếu tranh thủ được thời gian em sẽ upload ảnh chụp từ một số lens soft focus để mọi người cùng xem. Mở đầu là Hermagis Eidoscope No.3

Eastman View No.2
H.E no.3
X-ray film

...