Con này có cái tật dễ hư motor af-s. Không biết giờ có còn thay được không chứ ngày trước thì đến khổ với nó