mới đầu em lẫn lộn tùm lum giữa con này với con AF 80-200mm f/2.8D ED. Rất nhì nhằng. :banghead: