Add đào tạo học viên phí ntn ak?
hay add đào tạo oy theo add làm lun ak?