Không được em, ở nước ngoài em dùng mấy cái như vậy là chính phủ hiện tại mất ghế luôn trong cuộc bầu cử sắp đến há, không ai bầu cho đâu. Tác dụng phụ của việc em nói rất lớn, những người chữa cháy...