Cám ơn bài viết hướng đẫn của bác Nikonian2006,

Bài viết bắt buộc phải có
Nhận Xét

Tuy nhiên Font màu Tốt hay Xấu là điều khuyến khích chứ không bắt buộc.
Mục đích font màu nhằm giúp các TV...