Không được, em ơi!
1. Yếu tố chính trị như Nikonian2006 đã nói.
2. Hiệu quả:
- Bom có thể giải phóng 1 hành lang tối đa 20m nhưng khoảng cách này không lớn để ngăn cháy lan.
- Rừng ở Úc chủ yếu...