ngày nào cũng học huh bạn từ thứ 2 tới 6 à và thực hành vào 2 ngày thứ 7 cn luôn sao