em cũng thích những tấm original hơn. pts đẹp nhưng làm mất đi cái "thật"