Nói tới Kenya em cũng đã từng qua vài lần, xin góp vài tấm cùng bác chủ topic http://ppcdn.500px.org/39244434/72011eed2079d13826dfadc9aa43456145bfb6b2/4.jpg