Thích mấy cai bokeh của Bác quá. Thanks for share.