Bác làm da quá tay thì phải, mất tự nhiên sao sao đó