Đà Nẵng ,tháng 7.2019 ,XT1 và 60mmmacro2.4
https://drive.google.com/open?id=1Scr8NwQ9z_n1kfFWk0_baxUHCGKu3Qn-
https://drive.google.com/open?id=1MyGu8D4w4iFNF-ySjSIqjAa7TaJfectz