Em chỉ mới tham gia gần đây thôi và cảm nhận được là diễn đàn của chúng ta hoạt động khá sôi nổi. Tuy nhiên, em nghĩ một số nội dung cũ, quá hạn thì nên được nhanh chóng hạ xuống, ví dụ nội dung "Hà...