Vâng, đồng ý với anh Ravic, đã đến lúc siết chặt kỷ cương, tránh làm giảm chất lượng của diễn đàn.