Em cũng đồng ý kiến với bạn Gầy, nhiều khi vào tìm những mục cần tìm rất khó khăn vì quá nhiều topic.....ko ra topic.