Em thấy 1 số nội quy trên diễn đàn mình chưa chặt chẽ lắm, nên việc bổ sung em nghĩ là cần thiết để diễn đàn ngày càng sạch và chất lượng hơn. Tham khảo trên một trong...