vào fần thông tin cá nhân của bạn- check all post là có các topic bạn cmt- như thế cũng là 1 cách theo dõi đấy ;))