Thanks bác chủ thớt!
Vừa lụm con Sb600 nhưng chưa có thời gian đi chụp nhiều nên vẫn chưa thành thạo khi dùng flash